Събитие по застрахователна полица

Данни за събитието

Данни за заявителя на събитието

Данни за застрахования

Съгласие за получаване на обезщетение

Документи и снимки

Допълнителни бележки

Запознат съм със задълженията по-долу

  1. Да се осигури достъп на представители на Застрахователя до увредените имущества
  2. Незабавно да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване размера на вредите
  3. Да не се променя състоянието на увреденото имущество
  4. Да бъде уведомен писмено Застрахователя при промяна на посочената в настоящото банкова сметка, включително в хода на съдебен процес, преди изплащане на застрахователно обезщетение.
    Непредставянето на данни за банковата сметка ще се счита за забава от страна на претендиращия изплащане на застрахователно обезщетение и Застрахователят няма да дължи лихви за забава.

Декларирам че:

За горепосоченото събитие е получавано застрахователно обезщетение от други лица или застрахователни компании

Има друга валидна застраховка при друг Застраховател за същите покрити по полицата рискове

Има промяна в обстоятелствата, декларирани с представените документи при сключване на застраховката

Известно ми е, че за предоставяне на неверни данни нося отговорност съгласно Наказателния Кодекс на Република България.
Декларирам:
  1. Че съм получил, запознат съм и приемам „Информацията за защита на личните данни“, изготвена от Застрахователя в качеството му на администратор на лични данни в изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Информиран съм, че „Информацията за защита на личните данни“ е публикувана и на електронната страница на Застрахователя – www.dzi.bg;
  2. Че доброволно предоставям лични данни на Застрахования с цел изпълнение на задълженията на Застрахователя по сключения застрахователен договор;
  3. Че обработвам законосъобразно личните данни на Застрахования, предоставени на Застрахователя за целите на уреждане на застрахователни претенции, при спазване на нормативните изисквания съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни;
  4. Че съм запознат и съм съгласен с обработване от Застрахователя на предоставените от мен лични данни за целите на уреждане на застрахователни претенции при спазване на нормативните изисквания.