Уважаеми Клиенти,
Известието за събитие е валидно само за автомобилна застраховка „Каско“.
В 7 дневен срок след подаване на настоящото известие следва да посетите удобен за Вас център за обслужване на щети на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД за да предявите писмена застрахователна претенция по реда на чл. 380 ал. 1 от КЗ, да представите необходимите документи и да бъде извършен оглед на Вашето МПС.
Настоящото приложение не може да бъде използвано за известяване на следните събития: Кражба, Грабеж, Пожар, Палеж, Взривяване. В случай на настъпване на някое от изброените събития, моля своевременно да посетите удобен за Вас център за обслужване на щети на “ДЗИ Общо застраховане” ЕАД.

Данни за заявителя на събитието

Данни за водача

Данни за увреденото МПС

Данни за събитието

Документи и снимки

Изберете...
Изберете...

Изпращане

CAPTCHA Image
Декларирам:
  1. Че съм получил, запознат съм и приемам „Информацията за защита на личните данни“, изготвена от Застрахователя в качеството му на администратор на лични данни в изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Информиран съм, че „Информацията за защита на личните данни“ е публикувана и на електронната страница на Застрахователя – www.dzi.bg;
  2. Че доброволно предоставям лични данни на Застрахования с цел изпълнение на задълженията на Застрахователя по сключения застрахователен договор;
  3. Че обработвам законосъобразно личните данни на Застрахования, предоставени на Застрахователя за целите на уреждане на застрахователни претенции, при спазване на нормативните изисквания съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни;
  4. Че съм запознат и съм съгласен с обработване от Застрахователя на предоставените от мен лични данни за целите на уреждане на застрахователни претенции при спазване на нормативните изисквания.